Statut društva

Share Button

Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o društvih (Ur. l. RS, št. 64/2011 –UPB2) je ustanovni zbor na seji  dne 30.11. 2012 sprejel statut društva.

 S T A T U T 

 T R I A T L O N   K L U B A   AJDOVŠČINA

 I. SPLOŠNE DOLOČBE

 1. člen

Triatlon klub Ajdovščina je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki delujejo na področju ali so kako drugače pri svojem delu povezani s tem področjem.

2. člen

Ime društva je Triatlon klub Ajdovščina (v nadaljevanju društvo).Sedež društva je v Ajdovščini.

Društvo ima dva pečata.

Pečata sta v obliki kvadrata dolžine 3 cm, vsebujejo besedilo TRIATLON KLUB AJDOVŠČINA, naslov, davčno številko in sta oštevilčena.

3. člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava.

4. člen

Društvo lahko sodeluje s krajevnimi in občinskimi organizacijami ter drugimi sorodnimi organizacijami v Republiki Sloveniji, še posebej na področju vzdržljivostnih športov, ki prispevajo k razvoju njegove in sorodnih dejavnosti. Društvo lahko samostojno sodeluje ali se včlani v sorodne mednarodne in tuje organizacije, ki imajo podobne cilje.

 5. člen

Delo društva in njegovih organov je javno.

Društvo obvešča o svojem delovanju širšo in ožjo javnost.

 1. Ožjo javnost obvešča:

 • s pravico vpogleda članov v zapisnik organov društva,
 • preko spletne strani društva in e-pošte,
 • preko sredstev javnega obveščanja,
 • po pošti.

2. Širšo javnost obvešča:

s tem, da so seje organov društva javne, da organizira okrogle mize, tiskovne konference, da na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih organov organizacij  ter predstavnike sredstev javnega obveščanja.

Za zagotovitev javnosti dela in dajanja točnih informacij o delu društva je odgovoren predsednik in zakoniti zastopnik društva.

 II. NAMEN IN NALOGE DRUŠTVA

6. člen

Namen društva je vzpodbujati in organizirati aktivnost organizirane vadbe triatlona in sicer:

 • s popularizacijo triatlona med mladimi,
 • z razvijanjem karakternih vrlin članstva, kot so ustvarjalni polet, občutek za delo v skupnosti, disciplina, samokritičnost, točnost, tovarištvo in skromnost,
 • skrb za množično športno rekreacijo in popularizacijo športa med krajani, predvsem med mladimi ter vključevanje v članstvo,
 • skrb za kvalitetno pripravo športnikov, ki tekmujejo,
 • vzgoja vrhunskih tekmovalcev in doseganje odmevnih športnih rezultatov v slovenskem in mednarodnem prostoru,
 • vzgoja članstva v duhu fair playa ter v ljubezni do domovine.

  7. člen

 Društvo uresničuje svoje cilje z naslednjimi nalogami:

 • s prirejanjem in organizacijo tekmovanj ter s sodelovanjem svojih članov na tekmovanjih in prireditvah, ki jih organizirajo druga društva, klubi in športna zveza občine ter na višjih ravneh,
 • s predavanji in izdajanjem svojega glasila ter strokovne literature,
 • z omogočanjem sodelovanja članom društva v upravljanju na področju športa.

      III. ČLANSTVO

 8. člen

Društvo ima redne in častne člane.

Član društva lahko postane vsak občan, ki se včlani v društvo ali je kako drugače pri svojem delu povezan s področjem. Članstvo v društvu je prostovoljno. Kdor želi postati član društva, mora upravnemu odboru predložiti pristopno izjavo, v kateri izrazi željo postati član društva. S tem se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom društva in plačal članarino.

 9. člen

Če se v društvo včlani mladoletnik do dopolnjenega 7. leta starosti, podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik, od mladoletnikovega 7. leta do dopolnjenega 15. leta starosti pa mora zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v društvo podati pisno soglasje.

 10. člen

Redni član je vsak član, ki ima plačano članarino.

Častni član društva lahko postane oseba neoporečnih moralnih lastnosti, ki je s svojim delovanjem storila društvu usluge neprecenljive vrednosti in ki jo društvo kot tako imenuje.

11. člen

Članstvo v društvo preneha:

 • s prostovoljnim izstopom,
 • s črtanjem,
 • z izključitvijo na podlagi odločbe disciplinskega sodišča društva,
 • s smrtjo.

Član izstopi iz društva prostovoljno, kadar poda upravnemu odboru društva pismeno izjavo o izstopu.

Član se črta iz društva, če ta kljub opominu ne plača članarine v tekočem letu.

Član se izključi iz društva, če grobo krši pravice in dolžnosti naštete v 12. in 13. členu pravil, če zavestno ravna proti interesu in ugledu društva in če je pred sodiščem obsojen za nečastno dejanje.

12. člen

Pravice članov društva so:

 • da volijo in so izvoljeni v organe društva,
 • da sodelujejo pri delu organov društva,
 • da dajejo predloge ter sugestije organom društva k delu in izpolnjevanju nalog,
 • da sodelujejo na pripravah, internih tekmovanjih in drugih prireditvah društva ter zastopajo društvo na tekmovanjih v Sloveniji in tujini,
 • da sprejemajo nagrade ter pohvale za delo v društvu ter za dosežene uspehe,
 • da pri uresničevanju svojih pravic uporabljajo društvene prostore in ostale tehnične zmogljivosti,
 • da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovimi finančno materialnim poslovanjem,
 • da imajo pravico do zagovora o vseh vprašanjih, ko se razpravlja o njegovih odgovornostih,
 • do pritožbe zoper odločitve organov društva.

13. člen

Dolžnosti članov društva so:

 • da volijo in so izvoljeni v organe društva,
 • da sodelujejo pri delu organov društva,
 • da spoštujejo statut ter odločitve in sklepe organov društva,
 • da z osebnim prizadevanjem in vzorom pripomorejo k uresničitvi delovnega programa, ciljev in nalog društva,
 • da prenašajo svoje znanje in izkušnje na mlajše člane,
 • da redno plačujejo članarino,
 • da s svojim vedenjem ohranjajo ugled in veljavo društva,
 • da skrbijo za objekte društva in druga sredstva, s katerimi društvo razpolaga.

IV. ORGANIZACIJA DRUŠTVA

14. člen

Organi društva so:

 • občni zbor,
 • upravni odbor,
 • nadzorni odbor,
 • disciplinska komisija.

OBČNI ZBOR

15. člen

Občni zbor je najvišji organ društva in voli druge njegove organe. Sestavljajo ga vsi člani društva. Občni zbor je reden in izreden.

16. člen

Redni občni zbor je enkrat letno. Sklicuje ga upravni odbor najmanj 14 dni pred dnevom sklica z javno objavo dnevnega reda. Občni zbor odpre predsednik društva in ga vodi, dokler občni zbor ne izvoli delovnega predsedstva. Poleg tega občni zbor izvoli še zapisnikarja in dva overovitelja zapisnika, po potrebi pa tudi volilno komisijo, kandidacijsko komisijo, verifikacijsko komisijo in druge delovne organe.

17. člen

Izredni občni zbor lahko skliče upravni odbor, nadzorni odbor ali pa se skliče na zahtevo tretjine članov društva. Izredni občni zbor se skliče najmanj 30 dni pred dnevom sklica, z objavo dnevnega reda. Na zahtevo upravičenih sklicateljev izrednega občnega zbora, mora upravni odbor sklicati le – tega v 15 dneh po sprejemu zahtevka, v nasprotnem primeru pa ga lahko skličejo sklicatelji sami.

18. člen

Občni zbor sestavljajo vsi redni in častni člani društva. Občnemu zboru smejo prisostvovati vsi, ki so ali želijo biti neposredno povezani z delovanjem društva, vendar imajo le pravico do posvetovalnega glasu, ne morejo pa glasovati ter odločati o zadevah, o katerih sklepa občni zbor.

19. člen

Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih najmanj polovica polnoletnih članov, ki imajo pravico odločanja. Če ob predvidenem začetku ni sklepčen, se začetek odloži za 30 minut, nakar občni zbor veljavno sklepa, če je prisotnih najmanj 10 članov.

Občni zbor sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih članov. Če se odloča o spremembi pravil ali o prenehanju delovanja društva, je potrebno, da zato glasujeta najmanj dve tretjini navzočih članov in da prisostvuje občnemu zboru najmanj polovica članov. Način glasovanja določi občni zbor. Ko se glasuje o razrešnici organov društva, ne morejo o tem glasovati člani organa društva, o katerih se glasuje.

O delu občnega zbora se piše zapisnik, ki ga podpišejo delovni predsednik, oba overovitelja zapisnika ter zapisnikar.

20. člen

Občni zbor opravlja naslednje naloge:

 • sprejema, spreminja ter dopolnjuje pravila ter druge splošne akte društva,
 • določa smernice delovanja društva in sprejema programe dela,
 • razpravlja o delu in poročilih vseh ostalih organov društva,
 • sklepa o dnevnem redu,
 • razpravlja o delu in poročilih upravnega in nadzornega odbora ter sklepa o njih,
 • se seznani s finančnim programom za prihodnje leto in potrdi finančno poročilo za preteklo leto,
 • z glasovanjem neposredno voli in razrešuje člane upravnega odbora, nadzornega odbora ter disciplinske komisije,
 • z glasovanjem neposredno voli in razrešuje predsednika, tajnika, blagajnika,
 • odloča o prenehanju oziroma združitvi društva,
 • daje priznanja, pohvale in nagrade,
 • imenuje častne člane društva,
 • odloča o pritožbah proti sklepom upravnega odbora ali odločbam disciplinske komisije,
 • odloča nakupu in prodaji nepremičnin,
 • odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani društva v skladu z namenom in cilji društva.

21. člen

Izredni občni zbor odloča le o vprašanju, zaradi katerega je sklican.

22. člen

Sklepi rednega ali izrednega občnega zbora so obvezni za vse člane in organe društva.

UPRAVNI ODBOR

23.  člen

Upravni odbor je operativno izvršilni organ društva, ki ga sestavlja 7 članov društva, ki jih je izvolil občni zbor. Sestavljajo ga predsednik ter šest izvoljenih članov.

Mandatna doba upravnega odbora je 4 leta.

24. člen

Upravni odbor se sestaja po potrebi, vendar najmanj enkrat mesečno. Seje sklicuje predsednik po lastni presoji ali na zahtevo ene tretjine članov upravnega odbora, če predsednik ne skliče seje, lahko to storijo prizadeti člani sami.

25. člen

V okviru svojega delovnega področja iz 24. člena pravil, opravlja upravni odbor zlasti naslednje:

 • izvaja sklepe občnega zbora,
 • sklicuje občni zbor in pripravlja poročila o delu ter predloge za obravnavo na občnem  zboru,
 • pripravlja predloge za splošne akte društva,
 • pripravlja in sestavlja programe dela in predlog finančnega načrta ter sprejema  zaključni račun,
 • vodi evidenco o članstvu,
 • po potrebi imenuje stalne ali občasne komisije oziroma projektne skupine,
 • skrbi za materialno – finančno poslovanje društva,
 • uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva in naloge, ki mu jih še dodatno naloži občni zbor,
 • spreminja naslov sedeža društva,
 • opravlja organizacijske, upravne, administrativne in strokovno tehnične zadeve.

Upravni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.

26. člen

Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa zakoniti zastopnik.

Upravni odbor sprejema veljavne sklepe, če je navzočih več kot polovica članov. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov prisotnih.

Upravni odbor lahko za lažje, hitrejše in strokovnejše izpolnjevanje nalog imenuje komisije. Naloge, število članov in predsednika komisije določi upravni odbor. Člani komisije so lahko le člani društva. Za svoje delo so komisije odgovorne upravnemu odboru. Izjemoma lahko društvo povabi k sodelovanju pri delu komisije zunanje sodelavce.

NADZORNI ODBOR

 27. člen

Naloga nadzornega odbora je, da spremlja delo upravnega odbora med sejama občnega zbora in da vrši stalni nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem društva.

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli občni zbor za dobo 4  let. Nadzorni odbor izvoli izmed sebe predsednika.

Nadzorni odbor je odgovoren občnemu zboru in mu mora pismeno poročati vsaj enkrat letno.

Nadzorni odbor sprejema veljavne sklepe, če so prisotni vsi trije člani in če zanje glasujeta dva člana.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani izvršnega odbora, imajo pa pravico udeleževati se vseh sej izvršnega odbora, vendar brez pravice odločanja.

 DISCIPLINSKA KOMISIJA

 28. člen

Disciplinsko komisijo sestavljajo trije člani in en namestnik, ki so izvoljeni na občnem zboru za dobo 4 let.

Predsednika disciplinske komisije izvolijo člani izmed sebe. Disciplinska komisija vodi disciplinski postopek in izreka kazni po disciplinskem pravilniku.

29. člen

Za disciplinski prekršek članov društva se šteje hujše nespoštovanje pravil in sklepov organov društva ter vsako drugo ravnanje, ki utegne huje prizadeti interese in ugled društva.

30. člen

O prekrških odloča na prvi stopnji disciplinska komisija, ki deluje po disciplinskem pravilniku društva.

31. člen

Disciplinska komisija lahko izreče članom društva naslednje ukrepe:

 • opomin,
 • javni opomin,
 • izključitev.

O pritožbah proti ukrepom disciplinske komisije odloča na svojem prvem naslednjem sklicu občni zbor društva kot drugostopenjski organ.

PREDSEDNIK DRUŠTVA

32. člen

Predsednik zastopa in predstavlja društvo pred državnimi in drugimi organi ter organizacijami v državi in v tujini.

Predsednik društva je hkrati tudi predsednik upravnega odbora in ga izvoli občni zbor za dobo 4 let.

Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in upravnemu odboru.

TAJNIK DRUŠTVA

33. člen

Za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela ter za koordinacijo med organi društva skrbi tajnik društva, ki ga izvoli in razrešuje občni zbor za dobo 4 let. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru.

V. FINANČNO MATERIALNO POSLOVANJE

34. člen

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejme občni zbor. Na rednem občnem zboru člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo zaključni račun.

35. člen

Dohodki društva so:

 • vpisnina in članarina,
 • dohodki od dejavnosti društva in naslova materialnih pravic,
 • javna sredstva,
 • prispevki donatorjev in sponzorjev,
 • darila in volila,
 • drugi dohodki.

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.

Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.

36. člen

Premoženje društva sestavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so last društva ali dane v upravljanje in so kot take vpisane v inventarno knjigo.

37. člen

S premoženjem društva upravlja upravni odbor.

Premičnine se lahko nakupijo ali odtujijo tretjim osebam le na podlagi sklepa seje upravnega odbora. O nakupu ali odtujitvi nepremičnin društva odloča občni zbor društva.

38. člen

Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z načeli, ki veljajo za društva ter z veljavnimi zakonskimi predpisi. Pravilnik bomo sprejeli do 31.3.2013.

Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančno materialnem poslovanju, v katerem društvo tudi določi način vodenja in izkazovanje podatkov o finančno materialnem poslovanju društva, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva.

39. člen

Delo blagajnika je javno.

Vsak član organov društva lahko zahteva vpogled v finančno materialno poslovanje društva.

Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko društvo zaposli finančnega strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava.

40. člen

Finančno poslovanje društva se odvija preko poslovnega računa odprtega pri banki ali preko Agencije za plačilni promet.

Blagajnik vodi finančno poslovanje društva v skladu z določili pravilnika o finančno materialnem poslovanju.

Denarna sredstva društva vodi blagajnik v blagajniški knjigi. Blagajnik poroča o finančnem poslovanju upravnemu odboru.

41. člen

Finančne in materialne listine lahko podpisujeta predsednik društva, zakoniti zastopnik ali blagajnik.

Odredbodajalec je predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa zakoniti zastopnik.

42. člen

Društvo ima tudi častne člane.

Naziv častnega člana lahko dobi član društva, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo društva. Naziv častnega člana društva podeli društvo lahko tudi nečlanu, ki ima velike zasluge. Naziv častnega člana podeljuje občni zbor na predlog upravnega odbora. Če oseba, ki se ji podeli naziv častnega člana ni član društva nima pravice odločanja.

43. člen

Društvo ima lahko tudi sponzorje. Sponzorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah občnega zbora, nimajo pa pravice odločanja.

VI.  KONČNE DOLOČBE

44. člen

Društvo preneha delovati:

 • po volji članov,
 • s spojitvijo z drugimi društvi,
 • s pripojitvijo k drugemu društvu,
 • s stečajem,
 • na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja društva
 • po samem zakonu.

 45. člen

V primeru prenehanja delovanja društva pripadajo njegova sredstva drugi športni organizaciji v kraju, v kolikor pa druge športne organizacije ni, pa občinski Športni zvezi.

Proračunska sredstva se vrnejo v proračun.

46. člen

Ta pravila so bila sprejeta na ustanovnem zboru dne 30.11.2012 in začnejo veljati takoj.

Predsednik kluba Triatlon kluba Ajdovščina, Uroš Medvedec